CARNAVAL SOLSONA Carnaval Solsona

Política de privacitat

I. Política de privacitat i protecció de dades

Respetant l’establert en la legislació vigent, el Carnaval de Solsona es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat adecuat al risc de les dades recollides

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals i Internet. En concret, respecta les següents normes:

Identitat del responsable del tractament de dades personals

El Responsable del tractament de dades personals recollides a Carnaval de Solsona és l’ASSOCIACIÓ DE FESTES DEL CARNAVAL DE SOLSONA, amb CIF G25053307 i inscrita a la Secció 1a de la demarcació de Lleida del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Apartat de correus núm. 67
25280 Solsona
Email de contacte: info@carnavalsolsona.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El delegat de Protecció de Dades (DPD) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades. L’Usuari pot contactar amb el DPD assignat per l’Associació a través del següent email: info@carnavalsolsona.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptades per Carnestoltes Solsona mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre Carnestoltes Solsona i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten per Carnaval de Solsona són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Carnaval de Solsona es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 4 anys, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per Carnaval de Solsona. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest solo es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Carnaval de Solsona es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que Carnaval de Solsona no pot garantir la inexpugnabilidad d’internet ni l’absència total de hackers o uns altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Carnaval  Solsona i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-carnavalsolsona.com”, especificant:

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a info@carnavalsolsona.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Carnaval Solsona, i que per tant no són operats per Carnaval Solsona. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies, d’ara endavant galetetes. Les galetetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap galeteta permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeteta pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Galetetes és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetetes que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

Galetetes pròpies

Són aquelles galetetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Carnaval Solsona per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetetes permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Galetetes de tercers

Són galetetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Carnaval Solsona serveis sol·licitats per aquest mateix per a millorar el Lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen galetetes de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a la qual l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per a millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.

Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció de la mena de galetetetes que s’utilitza, els seus principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de galetetes podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que l’exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Deshabilitar, rebutjar i eliminar galetetes

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les galetetes —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de galetetes —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.